cleft
cright

Prezidija lēmumi

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


Prezidija sēdes (28.12.2012) lēmumi par skijoringu, statūtiem un apdrošināšanu


Publicējam LaMSF prezidija sēdes (28.12.2012) lēmumus:

1) Tika izskatīts jautājums par skijoringa sezonas aktualitātēm. Latvijā pēdējo gadu laikā strauji attīstās motosports, kā rezultātā Latvijas administratīvajās teritorijās ir būtiski pieaudzis motosporta sacensību skaits. Daļa minēto sacensību organizatori sacensību norisē ir ievērojuši Latvijas Motosporta federācijas (kā vienīgās Latvijā atzītās federācijas motosporta jomā) prasības atbilstoši Sporta likumam, savukārt daļa organizatoru šīs prasības nav ievērojuši. Diemžēl sacensībās, kuras tikušas organizētas, neievērojot Latvijas Motosporta federācijas (LaMSF) izvirzītos nosacījumus, ir konstatēts ievērojami augstāks negadījumu skaits.

Lai uzlabotu kvalitāti un drošību Latvijā organizētās motosporta sacensībās tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.1. LaMSF nodrošināt kontroli pār Latvijā organizētajām sporta sacensībām motosportā atbilstoši Sporta likuma 1.panta 6.punktam;

1.2. Apstiprināt Latvijas Motosporta federācijas vispārīgos sacensību norises noteikumus; (Tiks publicēti drīzumā)

1.3. Informēt visas Latvijas pašvaldības par apstiprinātajiem noteikumiem un nolikumiem, vienlaicīgi norādot, ka gadījumos, ja netiks ievēroti minētie dokumenti, organizējot sporta sacensības attiecīgajos sporta veidos, tiks pārkāpts Sporta likuma 1.panta 6.punkts un 10.panta ceturtā daļa;

1.4. Nosūtīt ierakstītu brīdinājuma vēstuli „Latvijas skijoringa federācijai", informējot, ka šai biedrībai nav tiesības realizēt tās statūtos minētās darbības attiecībā uz motosportu un tai skaitā skijoringu, jo to izpildi drīkst veikt tikai Latvijas Motosporta federācija, kas atzīta Sporta likumā noteiktā kārtībā. Vienlaikus brīdināt šo biedrību, ka LaMSF izskatīs iespēju vērsties tiesā, jo ir pārkāpta Biedrību un nodibinājumu likuma 6.panta piektā daļa, kas nosaka, ka biedrības nosaukumā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par biedrības vai nodibinājuma darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu. Bez tam minētā panta septītajā daļā noteikts, ka biedrība vai nodibinājums, kura tiesības ir aizskartas, prettiesīgi izmantojot tā nosaukumu vai simboliku, var no aizskārēja prasīt, lai tas izbeidz izmantot šo nosaukumu vai simboliku, kā arī lai atlīdzina biedrībai vai nodibinājumam ar tā nosaukuma vai simbolikas prettiesīgu izmantošanu nodarītos zaudējumus;

1.5. Informācijai šo vēstuli nosūtīt arī Latvijas Sporta federācijas padomei.

2) Sakarā ar UEM – Eiropas Motociklu savienības  (European Motorcycle Union) nosaukuma maiņu uz FIM Eiropa ir nepieciešams revidēt arī  LaMSF statūtus. Prezidijs izskatīja jautājumu par statūtu  izpildi, tika konstatēts, ka atsevišķi LaMSF biedri (amatpersonas, komisiju locekļu, klubu vadītāji) ir pārkāpuši statūtos saistošos noteikumus. Biedru pienākums ir Latvijas teritorijā organizētajās sacensībās piedalīties tikai ar LaMSF licencēm un tikai LaMSF reģistrētās sacensībās (statūtu III nodaļas Biedri 5.5.punkts).

Ir pieņemti sekojoši lēmumi:

2.1. Brīdināt LaMSF biedrus un amatpersonas – klubu vadītājus un komisiju locekļus par LR Sporta likuma 18.panta otrās daļas un LaMSF statūtu III sadaļas Biedri 5.5.punkta neievērošanu;

2.2. Par turpmāku šādu punktu nosacījumu neievērošanu LaMSF patur tiesības apturēt balsstiesības šiem biedriem un amatpersonām.

3) Tika izskatīts jautājums par LaMSF apdrošināšanas ņemšanu sakarā ar obligāto motociklistu apdrošināšanu pērkot licences. Izvērtējot visus piedāvājumus, prezidijs nolēma:

3.1. Atsaukt mutisko vienošanos ar brokeru aģentūru „Root” par apdrošināšanas  līgumu sakarā ar neatbilstību iepriekš norunātajiem noteikumiem;

3.2. Noslēgt ekskluzīvu līgumu ar apdrošināšanas kompāniju AAS „Ergo Latvija” par apdrošināšanas nodrošināšanu Latvijas motosportistiem;

3.3. Izsludināt akciju – LaMSF janvāra mēnesī sedz 15% no obligātās apdrošināšanas prēmijas visiem sportistiem, kuri kārtos LaMSF gada sportistu licences;

3.4. Izsludināt akciju – LaMSF 2013.gadā (februāris līdz decembris) sedz 10% no obligātās apdrošināšanas prēmijas visiem sportistiem, kuri kārtos LaMSF gada sportistu licences.

Vienlaikus atgādinām par 2012.gada 9.janvārī LaMSF prezidija sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr.35) no 2013.gada LaMSF licences iegāde noteikta kopā ar apdrošināšanu (kā obligāts nosacījums). Tādejādi tiks pārņemta citu valstu (piemēram, Igaunijas) labā prakse attiecībā uz obligātās apdrošināšanas automātisku iekļaušanu sportista licencē.

Vienlaikus jebkuram interesentam papildus LaMSF obligātajai apdrošināšanas polisei, kura būs iekļauta licencē, būs iespēja iegādāties pašam savu papildus privātu apdrošināšanas polisi.

Šajā pārejas periodā tiks izskatīti arī atsevišķi iesniegumi no sportistiem, kuriem būs iespēja lūgt atbrīvot no LaMSF piedāvātās obligātās apdrošināšanas polises automātiskas iekļaušanas sportista licencē. Šajā gadījumā nepieciešams motivēts un argumentēts pamatojums, ja sportistam jau ir pieejama sava privāta, ekskluzīva kompleksa apdrošināšanas polise, piemēram, saistībā ar savu kopējo mājas apdrošināšanu vai darba devēja piedāvāto komplekso apdrošināšanu u.c., kas varētu būt ar īpašākiem un izdevīgākiem nosacījumiem nekā LaMSF un Ergo sadarbības līguma ietvaros piedāvātie nosacījumi un prēmijas apmēri. Šādos gadījumos sportistam jāsagatavo iesniegums prezidijam.

LaMSF prezidijs


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv