cleft
cright

LNL Meistara balva 2013

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


  

                 Apstiprināts: 10.12.202                             

                                                                                                  LaMSF ģenerālsekretāre N.Birjukova

 

Sagatavots un apstiprināts LaMSF Skijoringa komisijā

25.11.2012

                                                                                                                                                                                              

                                    LATVIJAS NACIONĀLĀ CEMPIONATA ZIEMAS MOTOKROSĀ

                            un LATVIJAS NACIONĀLĀ LIELĀ MEISTARA BALVA Ziemas motokrosā

 

                                                                        N O L I K U M S .

 

Latvijas nacionālā atklātā individuālā čempionāta ziemas motokrosā NOLIKUMS ir dokuments, kurš nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas nacionālā atklātā individuālā čempionāta motokrosā sacensības. Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma traktējumu vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš Skijoringa komisija. Visus strīdus, kuri ir saistīti ar šā nolikuma traktējumu un būtību, risina tikai un vienīgi Skijoringa komisija. Strīdus, kuri ir saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, nepieciešamības gadījumā izskata LaMSF DAK.

 

1. Vispārēji noteikumi

1.1.Latvijas nacionālā individuālā čempionāta ziemas motokrosā sacensības tiek rikots saskaņojot to ar LaMSF Motokrosa komisiju, atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, LaMSF Disciplināro un Arbitrāžas kodeksam LaMSF Motokrosa noteikumiem un šī Nolikuma prasībām, un tām ir atklāts statuss (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas nacionālā čempionāta sacensībās ar savas FMN izdotām derīgām licencēm un atļaujām).

1.2. Katram posmam jābūt atsevišķam Nolikumam, kurš nav pretrunā ar šo Nolikumu, bet gan papildina to, un ir apstiprināts LaMSF ne vēlāk, kā nedēļu pirms sacensībām.
1.3. Latvijas nacionālā individuālā čempionātā ziemas motokrosā, piedalās sportisti tikai ar LAMSF vai citām FMN izdotām derīgām licencēm.

1.4. LaMSF Skijoringa komisija, organizē Latvijas nacionālo čempionātu ziemas motokrosā un LATVIJAS NACIONĀLO LIELO MEISTARA BALVU ziemas motokrosā, Latvijas Nacionālā individuālā čempionāta skijoringā ietvaros.

 

2. Klases, dalībnieki, motocikli un starta numuri:

2.1. Latvijas nacionālā čempionāta ziemas motokrosā klase, motocikli un dalībnieku vecums:

 

 

Klase

Motocikli

Vecums

Open Kross

bez radzēm

MX1,MX2,MX3

saskaņā ar LaMSF MX noteikumiem

2.2. Latvijas Nacionālā Lielā Mestara Balvas ziemas motokrosā klases un motocikli un dalībnieku vecums:

 

 

Open Kross

ar radzēm

MX1; MX2; MX3 motocikli

no 18 gadiem

Kvadri Open

150 cm3 - 750 cm3 2-taktu un 4-taktu dzinējiem

vai 2 cilindriem; Platums ne> kā 1300mm.

no 16 gadiem

ATV

No 200 (cm3)

no 18 gadiem

2.3. Sportistu sākuma un beigu vecums tiek skaitīts pēc gada.

2.4.  Starta numuri saskaņā ar Latvijas Motokrosa čempionāta numuriem.

2.5. Starta Nr. ir obligāti uz motocikla abos sānos un priekšpusē un sportista muguras. Numurs nedrīkst atšķirties no Nr. uz motocikla.

 

3. Trases

Trasēm jāatbilst LaMSF Skijoringa un/vai LaMSF Motokrosa Noteikumu un vides aizsardzības prasībām. Sacensību dienā trase tiek pieņemt ar Aktu.

 

4. Drošības noteikumi

4.1. Sportistu un skatītāju drošībai un vides aizsardzībai jāatbilst LaMSF Skijoringa un/vai LaMSF Motokrosa Noteikumu prasībām.

4.2. Sportisti un skatītāji ir personīgi atbildīgi par vides aizsardzības un savas drošības noteikumu ievērošanu.

4.3. Sportistu drošības nolūkos force majeure gadījumos trase var tikt mainīta un/vai saīsināta un braucienu laiki var tikt mainīti un / vai samazināti.

 

5. Sacensību norise

5.1. Trases pieņemšana saskaņā ar dienas kārtību.

5.2. Dalībnieku reģistrācija saskaņā ar dienas kārtību.

5.3. Startu kārtība:

5.3.1. Kvadru OPEN un ATV klases sportisti tiek ierindoti divās starta līnijās: pirmajā - Kvadri OPEN, otrajā - Kvadri ATV (ar skijoringa komisijas lēmumu var tikt mainīta starta kārtība).

5.3.2. Pirmais starts tiek dots Kvadru OPEN klasei;

5.3.3. Kvadru ATV klasei starts tiek dots pēc 15. sek. pēc Kvadru OPEN starta.

5.3.4. Open kross ar radzēm no 26.01.13. (sekot informācijai www.motoskijorings.lv).

5.5. Startu secība - saskaņā ar dienas kārtību.

 

6. Iziešana uz starta

5.1. Sezonas pirmajā posmā startējošo kārtība tiek noteikta saskaņā ar iepriekšējā gada ranga tabulu, nākošajos posmos pēc iepriekšējā posma rezultātiem.

 

 

Vieta

1

2

3

4

5

6

7

Open kross bez radzēm 125 – 200 (2 - taktu mtc.)

                                   Līdz 250 (4 – taktu mtc.)

1v

2v

3v

4v

Open kross bez radzēm no 201 (2 - taktu mtc.)

                                       No 251 (4 – taktu mtc.)

1v

2v

3v

5.2. Sportisti, kuri nav ranga tabulā, tiek pielaisti pie starta pirmajā posmā pēc pieteikšanās secības aiz ranga tabulā esošajiem sportistiem.

 

 

6. Vērtēšana:

6.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists ir finišējis kontrollaikā un ir nobraucis ne mazāk, kā 60% no līdera veiktās distances;

6.2. Katrā braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu.

 

Vieta

1v.

2v.

3v.

4v.

5v.

6v.

7v.

8v.

9v.

10v.

11v.

12v.

13v.

14v.

15v.

Punkti

20

17

15

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6.3. LNČ un LNL Meistara balva ziemas motokrosā kopvērtējumu nosaka pēc visos LNČ un LNL Meistara balvas notikušajos posmos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk- izcīnītā vieta pēdējā braucienā, tālāk - priekšpēdējā braucienā tt.

6.4. Katra LNČ un LNL Meistara balvas ziemas motokrosā posma rezultātu nosaka pēc divu braucienu punktu summas, vienādu punktu summas gadījumā, pēc augstākās ieņemtās vietas otrajā braucienā.

6.5. LNČ un LNL Meistara balvas kopvērtējumu veic LaMSF sekretariāts un apstiprina Skijoringa komisija.

6.6. Visi sacensību dokumenti atrodas LaMSF sekretariātā.

 

7. Apbalvošana:

7.1. LNČ ziemas motokrosā izcīna Latvijas čempiona nosaukumu.

7.2. Latvijas Nacionālā Lielā Meistara balvā ziemas motokrosā izcīna uzvarētāja LNL Meistara titulu.

7.3. LNČ 1.-3. vietu ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar Kausiem un Diplomiem.

7.4. LNL Meistara balvas 1.-3. vietu ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar Lielajām balvām, diplomiem un naudas prēmijām.

 

7.4. LNČ un LNL Meistara balva posma uzvarētāji tiek apbalvoti saskaņā ar posma Nolikumu.

7.5. Jebkura fiziska vai juridiska persona var nodibināt savas speciālās balvas, saskaņojot ar organizatoru.

 

8. Protesti:

8.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 20 min. pēc rezultātu oficiālās paziņošanas.

8.2. Protestiem pret Nolikumu pārkāpumiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, ne vēlāk, kā līdz konkrētās klases brauciena finišam.

8.3. Ja protests attiecas uz sacensību nolikumu vai šo noteikumu pārkāpumu, tas jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma atklāšanas, bet jāizskata pēc konkrētā brauciena finiša.

8.4. Protestiem jāpievieno drošības naudu Ls 50,- apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek Skijoringa komisijai.

8.5. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protestētājs papildus iemaksā organizatoram 4 T. 150 Ls. 2 T. 50 Ls. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem mehāniķis, kurš jauca motoru.

8.6. Citus protestus jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma pamanīšanas un tos jāizskata uzreiz pēc attiecīigas klases finiša.

8.7. Par pretenzijām brauciena laikā protestu iesniedz pēc brauciena, un tas jāizskata ne vēlāk kā 20 min. laikā pēc brauciena finiša.

 

 

Dienas kārtība

Pēc Latvijas nacionālā čempionāta Skijoringā kārtības.

 

 


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv