cleft
cright

AM Nolikums

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


                                                                                                                       Apstiprināts 12.03..2012

 

Nina Birjukova

LaMSF ģenerālsekretāre

.

                                           LATVIJAS NACIONĀLĀ KAUSA APVIDUS MOTOKROSĀ

                                                                    NOLIKUMS.

                                                 Sacensības ir individuālas un atklātas.

                                                               B kategoriju sacensības

Latvijas atklātā individuālā un klubu Kausa, Apvidus motokrosā Nolikums ir dokuments, kurš nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkotas Apvidus motokrosa Latvijas Kausa sacensības. Ja rodas neskaidrības sakarā ar Nolikuma traktējumu vai arī atklājas Nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Motokrosa komisija. Visus strīdus, kuri ir saistīti ar šā Nolikuma traktējumu un būtību, risina LaMSF Motokrosa komisija. Strīdus, kuri ir saistīti ar šā Nolikuma punktu izpildi, nepieciešamības gadījumā izskata LaMSF Disciplinārā Arbitrāžas komisija. (DAK)

 

1.      Vispārīgie noteikumi

1.1..Sacensību norisi regulē FIM Sporta kodekss, LaMSF motokrosa noteikumi, LaMSF Disciplinārais un Arbitrāžas kodekss  un šī Nolikuma prasības.

1.2.Katrām sacensībām ir jābūt atsevišķam nolikumam, kurš nav pretrunā ar šo Nolikumu, bet gan papildina to un ir izstrādāts saskaņā ar LaMSF apstiprināto paraugu. Nolikumam jābūt iesniegtam un apstiprinātam LaMSF sekretariātā ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms attiecīgajām sacensībām.

 

2.      Dalībnieki, klases un motocikli

2.1. Klases un motocikli:

Klase

Motocikli

Dalībnieki

85 cm³

motocikli ar 65 cm³ līdz 85 cm³  2-taktu un 75 cm³ līdz 150 cm³ 4-taktu dzinējiem;

no 11 līdz 15 g. Vecumam.

AM Open 2T

motocikli ar 2-taktu dzinējiem no 100 cm³ līdz 500 cm³

no 14 gadu vecuma.

AM Open 4T

motocikli ar 4-taktu dzinējiem no 175 cm³ līdz  650 cm³

no 14 gadu vecuma.

AM 1

motocikli no 100 cm³ 2-taktu un no175 cm³ 4-taktu dzinējiem;

no 14 gadu vecuma līdz 21 gadiem.

AM 2

motocikli no 100 cm³ 2-taktu un no175 cm³ 4-taktu dzinējiem;

no 21 gadu vecuma līdz 30 gadiem.

AM 3

motocikli no 100 cm³ 2-taktu un no175 cm³ 4-taktu dzinējiem;

i no 30 gadu vecuma līdz 40 gadiem.

AM Senjori

motocikli no 100 cm³ 2-taktu un no175 cm³ 4-taktu dzinējiem;

no 40 gadu vecuma līdz 50 gadiem.

AM Veterāni

motocikli no 100 cm³ 2-taktu un no175 cm³ 4-taktu dzinējiem;

no 50 gadu vecuma.

 

AM Hobiju

motocikli no 100 cm³ 2-taktu un no175 cm³ 4-taktu dzinējiem;

1) no 30 gadu vecuma;

2) ja  nav bijusi izsniegta UEM vai FIM licence;

3) ja  nav bijis piecus gadus 1.- 3. vietu ieguvējs jebkurā klasē LČ un/vai BČ skijoringā, enduro,

endurokrossā, motokrosā.

AM C klase

motocikli no 100 cm³ 2-taktu un no175 cm³ 4-taktu dzinējiem;

1)  no 14 gadu vecuma;

2)  ja līdz šim  nav bijusi izsniegta jebkāda LaMSF

motosportista licence;

Šajā klasē drīkst startēt ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem / sezonām.

 

Kvadri ATV 4x4

motocikli ar 250 cm³ un lielākas kubatūras dzinējiem ar 1 vai 2 cilindriem, ar aizmugurējo piedziņu. Sportistam pie labās rokas jābūt piestiprinātam motora slāpētājam, kvadriciklam jābūt aprīkotam ar speciāliem kāju sargiem

no 18 gadu vecuma.

Kvadri Open

motocikli ar 250 cm³ un lielākas kubatūras dzinējiem ar 1 vai 2 cilindriem, ar aizmugurējo piedziņu. Sportistam pie labās rokas jābūt piestiprinātam motora slāpētājam, kvadriciklam jābūt aprīkotam ar speciāliem kāju sargiem.

no 15 gadiem.

 

 

 

 

Kvadri Open C

motocikli ar 250 cm³ un lielākas kubatūras dzinējiem ar 1 vai 2 cilindriem, ar aizmugurējo piedziņu. Sportistam pie labās rokas jābūt piestiprinātam motora slāpētājam, kvadriciklam jābūt aprīkotam ar speciāliem kāju sargiem

1) no 15 gadu vecuma;

 2) ja līdz šim nav bijusi izsniegta jebkāda LaMSF motosportista licence;

Šajā klasē drīkst startēt ne ilgāk kā 2 (divus) gadus/sezonas.

2.2.  Motocikliem jāatbilst LaMSF motokrosa tehniskajiem noteikumiem.

2.3. Sportistam jābūt licencētam un apdrošinātam saskaņā ar LaMSF , FIM vai UEM noteikumiem.

2.4.  Sportista vecums tiek skatīts pēc dzimšanas gada.

2.5. Apvidus Motokrosā derīgas visas LaMSF izsniegtās tekošā gada licences.

2.6.  Katras klases sportists, ar savu parakstu sacensību pieteikuma anketā apliecina, ka ir iesniedzis patiesu informāciju par sevi un iepazinies ar Latvijas Kausa Apvidus Motokrosā Nolikumu.

2.7. Gadījumā, ja sekretariāts konstatē, ka informācija, ko sniedzis sportists ir nepatiesa un neatbilst nolikuma noteikumiem attiecīgā klasē, rezultāts bez brīdinājuma tiek anulēti. 

 

4.      Starta numuri

4. 1.Sportists startē ar LaMSF piešķirto starta numuru, ja numurs dublējas ar citu sportistu, kuram arī ir LaMSF piešķirts numurs kādā citā motosporta veidā, tiek ņemta vērā motokrosā izsniegtais starta numurs.

4.2.Uz motocikla jābūt skaidri salasāmiem numuriem, saskaņā ar noteikumiem, abos sānos un priekšpusē.

4.3.Kvadriem jābūt aprīkotiem ar priekšējām un aizmugurējām numuru plātnēm, kas piestiprinātas pie rāmja priekšējā un aizmugurējā daļas labi saredzamās vietās.

4.4. Fons sarkans, melns, zaļš – cipari balti, fons dzeltens vai balts – cipari melni.

4.5. Starta numuru cipariem jāatbilst LaMSF Noteikumu prasībām (paraugs tiek izdots katram sportistam saņemot licenci).

4.6. Sportistiem jābūt skaidri salasāmiem muguras numuriem, kas ir gaišā krāsā uz tumša fona, vai tumšā krāsā uz gaiša fona (sportisti ar nekvalitatīvi izgatavotiem muguras numuriem pie starta netiks pielaisti – izolācijas lenta un tml.).

 

5.      Sacensību trase un drošība

5.1. Sacensību trasēm jāatbilst LaMSF  Motokrosa noteikumu prasībām.

5.2. Trases garums ir no 3 km līdz 6 km.

5.3. Apvidus Motokrosa trases tiek veidotas izmantojot dabīgo reljefu, ir atļauts izmantot arī mākslīgi veidotās mototrases.

5.4. Trasēm ir jābūt licencētam. Ja trase nav pastāvīga, iepriekšējā dienā komisija pieņem trasi un sastāda pieņemšanas aktu.

5.5. Sacensību dienā, ja ir nepieciešams, notiek atkārtota trases apskates un komisija apstiprina aktu ssacensību dienā līdz pirmajam startam.

5.6. Sacensību laikā vides aizsardzības, sportistu un skatītāju drošībai jāatbilst LaMSF  Motokrosa noteikumu prasībām.

5.7. Skatītāji un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par vides aizsardzības un savas drošības noteikumu ievērošanu.

5.8. Neparedzētu apstākļu (force majeure) gadījumos trase un braucienu laiki var tikt mainīti .

 

   6. Sacensību norise un startu kārtība.

6.1. Sacensības notiek saskaņā ar dienas kārtību (skat. Pielikumā), kura sezonas laikā netiek mainīta

6.2. Pēc sportistu reģistrācijas un motociklu tehniskās kontroles iziešanas, sportistam tiek dota iespēja iepazīties ar trasi saskaņā ar dienas kārtību.

6.3.Bez reģistrēšanās un tehniskās kontroles iziešanas sportistiem nav atļauts  iepazīties ar trasi.

6.4.Dalībnieku sanāksme pie starta vietas – 15 min. pirms pirmā starta.

6.5.10 min. pirms starta motocikliem jābūt novietotiem pirmsstarta zonā ar neiedarbinātiem dzinējiem.

6.6.Starts notiek no barjeras.

6.7.Sezonas pirmajā posmā starta kārtība tiek noteikta saskaņā ar iepriekšējā gada ranga tabulu pa klasēm, nākošajos – pēc iepriekšējā posma rezultātiem. Dalībnieki, kuri nestartēja 2010. gada Apvidus Motokrosa sacensībās, reģistrācijas secībā aiz ranga tabulas dalībniekiem;

6.8.Uz startu drīkst izbraukt tikai pēc starta/finiša tiesneša atļaujas pa vienam atbilstoši Nolikumā noteiktajā kārtībā un ieņemt vietu pie starta līnijas, kuru sportists nedrīkst mainīt.

6.9.Gadījumā, ja kādu apstākļu dēļ sportists nav piedalījies kvalifikācijas treniņā (iepazīšanās aplī) un motocikls nav laicīgi novietots pirmsstarta zonā, tad viņš var tik pielaists braucienam kā pēdējais ar sacensību galvenā tiesneša atļauju

6.10.Starts tiek dots ar iedarbinātu dzinējiem,  saskaņā ar motokrosa noteikumiem

6.11.Falšstarta gadījumā sportists pirmo 3 apļu laikā tiek apturēts uz 30 (trīsdesmit) sekundēm., ar melno karogu un dalībnieka Nr. uz plāksnes.

6.11.Sekojošām klasēm divi braucieni:

·         AM Open 2T - 2 braucieni – 15 min. + 1 aplis.

·         AM Open 4T - 2 braucieni -  15 min. + 1 aplis.

6.12.Sekojošām klasēm viens brauciens:

·         AM1 , AM2, AM3 un AM Hobiji virs 30 -      50 min. + 1 aplis      

·         85  cm³ , AM C, AM Senjoru, AM Veterānu - 40 min.+ 1 aplis

·         Kvadri Open, Kvadri ATV 4x4 un Kvadri C - 40 min.+ 1 aplis

6.13. Klases var tikt apvienotas, ja kādā no klasēm ir mazs dalībnieku skaits.

 

6.      Rezultātu noteikšana.

7.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas, ja sportists finišējis kontrollaikā, un bija kontaktā ar motociklu un ir veicis 50% no savā klasē līdera nobrauktās distances.

7.2. Sportisti, kuri nav finišējuši, ieņem vietas pēc finišējušiem sportistiem, saskaņā ar nobraukto apļu skaitu, pēc tiem, kuri ir finišējuši, bet nav nobraukuši 50% distances.

7.3. Rezultātus nosaka saskaņā  ar startējošo sportistu  skaitu.

 Piemērs: Ja klasē finišē 17 sportisti: pirmajai vietai 17 punkti plus 3 punkti, otrajai vietai 16 punkti plus 2 punkti, trešajai vietai 15 punkti plus 1 punkts:

Vieta

1.

2.

3.

4.

5.

..........

15.

16.

17.

Punkti

17+3

16+2

15+1

14

13

..........

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.  AM Open 2T un AM Open 4T sportisti brauc kopā, bet tiek vērtēti atsevišķi.

7.4.1. Posma rezultāti tiek noteikti pēc divu braucienu rezultātu summas.

7.4.2.Vienādas punktu summas gadījumā noteicošās ir augstākās vietas, tālāk – izcīnītā vieta pēdējā braucienā,

7.5.  Latvijas Kausa kopvērtējumu nosaka pēc visu sacensību rezultātiem.

7.6. Vienādas punktu summas gadījumā noteicošās ir augstākās vietas, tālāk – izcīnītā vieta pēdējā posmā, tālāk – priekšpēdējā posmā utt..

 

8. Apbalvošana

8.1. Katra posma uzvarētāji tiek apbalvoti saskaņā ar sacensību nolikumu.

8.2. Latvijas kausa I vietas ieguvējs izcīna attiecīgā gada Latvijas kausa Apvidus Motokrosa  uzvarētāja titulu.

3. Latvijas kausa Apvidus Motokrosa I, II, III vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem.

 

9. Protesti

9.1.Protestus sekretariātā iesniedz kluba pārstāvis.

9.2. Protestiem jābūt iesniegtiem sekretariātā rakstiskā formā ar pievienotu drošības naudu Ls 50,- apmērā.:

9.2.1. par rezultātiem - ne vēlāk, kā 20 min. pēc rezultātu oficiālās paziņošanas;

9.2.2. par sacensību un Nolikuma pārkāpumiem – ne vēlāk kā 10 min. pēc konkrētās klases finiša, norādot pārkāpto Nolikuma un/vai noteikumu punktu.

9.3. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek LaMSF Skijoringa komisijai..

9.4. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protestētājs papildus iemaksā sekretariātā Ls 50,-.

9.5. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem mehāniķis, kurš jauca motoru.

 

10. Oficiālās personas

10.1. Sacensību galvenā tiesnešu kolēģija.

10.2. LaMSF Motokrosa   licencētie tiesneši saskaņā ar LaMSF B kategorijas sacensību noteikumiem.

 

11. Finansiālā  informācija       

11. 1. Sportisti, reģistrējoties sacensībām, konkrētajam sacensību organizātoram iemaksā dalības maksu  Ls 15,-

11 2. Reģistrējoties sacensībām sportisti bez LaMSF derīgas  licences,   iegādājas sacensību norises vietā,

vienreizējo LaMSF licenci, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, atbilstošu nelaimes gadījumu

apdrošināšanas polisi par Ls 500,-  Vienreizējā licences Ls 5,-

11.3. LaMSF gada licence Apvidus Motokrosā maksā Ls-10,- un ir derīga tikai apvidus motokrosiem


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv