cleft
cright

AM klubu kausa nolikums

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


                                                                                                   Apstiprināts:05.03.2012.

 

                                                                                                       LaMSF ģenerālsekretāre Ņina Birjukova

                                                                               

                                                                                                                                                                                               

 

                               LATVIJAS KLUBU KAUSS APVIDUS MOTOKROSĀ

 

                                                        N O L I K U M S

 

Latvijas klubu kauss motokrosā NOLIKUMS ir dokuments, kurš nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas klubu kauss motokrosā sacensības. Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma traktējumu vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš Motokrosa komisija. Visus strīdus, kuri ir saistīti ar šā nolikuma traktējumu un būtību, risina tikai un vienīgi Motokrosa komisija. Strīdus, kuri ir saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, nepieciešamības gadījumā izskata Disciplinārā Arbitrāžas komisija. (DAK).

 

Latvijas Klubu kauss apvidus motokrosā (turpmāk tekstā Klubu kauss) notiek paralēli induvidiālajam Latvijas kausam apvidus motokrosā (turpmāk tekstā LKKAM).

 

1. Dalībnieki

 

1.1. Latvijas Klubu Kausa izcīņa ir atklāta un tajā drīkst piedalīties jebkuras FMN klubs .  

 

1.2. Ja sportists sezonas gaitā ir mainījis klubu, viņš nedod ieskaiti ne vienam klubam.

 

1.3. Latvijas kluba sastāvā drīkst startēt citas Nacionālās federācijas (tālāk tekstā – FMN) sportisti ar nosacījumu:

1.3.1. Kluba pieteikumam jābūt pievienotai FMN apstiprinātai nacionālā kluba atļaujai sportistam startēt LaMSF kluba sastāvā.

1.3.2. Klubs par katru citas FMN sportistu iemaksā LaMSF klases licenci x 3 summu.

1.3.3. Ārzemju sportists startē LaMSF kluba sastāvā ar savu FMN licenci.

1.3.4. Ārzemju klubu sastāvā  sportisti startē ar savā kluba un savas FMN izdotām licencēm

 

 

2. Vērtēšana

 

2.1.  Kluba sportists vienā posmā var dot ieskaiti tikai vienā klasē.

 

2.2. Kluba sportists var dot ieskaiti vairākās klasēs, ja braucieni nenotiek vienā posmā (t.i., sportists kluba interesēs dažādos posmos var startēt dažādās klasēs).  

 

2.3. Klubam ieskaiti var dot 85, AM1,AM2,AM3,AM-HOBIJI,AM-SENJORI,AM-VETERĀNI, Kvadri OPEN, KvadriATV,KvadriC m Open 2T un Open 4T klašu sportisti šādā kārtībā:  

2.3.1. Katrā klasē ieskaiti dod tikai viens sportists.

2.3.2. Katrā posmā  Klubam ieskaitē dot 6 labākie kluba sportistu rezultāti no 12 iespējamiem.

2.3.3. Punktus klubiem rēķina pēc sportistu individuālajiem izcīnītajiem punktiem saskaņā ar individuālā Latvijas. Kausa apvidus motokrosā nolikumu.

 

2.4. Latvijas Klubu kausa apvidus motokrosā uzvarētāji tiek noteikti pēc visos LK posmos izcīnīto punktu summas.<s></s>

 

2.5. Ja Klubu čempionāta kopvērtējumā 2 vai vairākiem klubiem ir vienāds punktu skaits, tad priekšroka dodama tam klubam, kura sportistiem ir vairāk pirmās individuālās vietas, tālāk - otrās, trešās u.t.t. vietas.

 

3. Apbalvošana

 

3.1. Klubu čempionāta kopvērtējuma I vietas ieguvēji izcīna Latvijas Kluba Kausu un diplomu, bet II un III vietu ieguvējus klubus apbalvo ar diplomiem un kausiem.

 

 


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv