cleft
cright

LNČ Ziemas motokrosā

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


Sagatavots un apstiprināts                                                                             Apstiprināts:15.10.2011.

LaMSF Skijoringa komisijas sēdē                           14.10.2011                                                                            

                                                                                                                LaMSF ģenerālsekretāre

                                                                                                                N.Birjukova

 

 

 LATVIJAS NACIONĀLĀ ATKLĀTĀ INDIVIDUĀLĀ ČEMPIONĀTA ZIEMAS MOTOKROSĀ

N O L I K U M S .

 

Latvijas nacionālā atklātā individuālā čempionāta ziemas motokrosā NOLIKUMS ir dokuments, kurš nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas nacionālā atklātā individuālā čempionāta motokrosā sacensības. Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma traktējumu vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš Skijoringa komisija.

Visus strīdus, kuri ir saistīti ar šā nolikuma traktējumu un būtību, risina tikai un vienīgi Skijoringa komisija.

Strīdus, kuri ir saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, nepieciešamības gadījumā izskata DAK.

 

        1.  Vispārēji noteikumi

 1.1.Latvijas nacionālā individuālā čempionāta ziemas motokrosā sacensības tiek rikots saskaņojot to ar LaMSF Motokrosa komisiju, atbilstoši LaMSF  Sporta  kodeksam, LaMSF Disciplināro un Arbitrāžas kodeksu, LaMSF Skijoringa Noteikumiem un šī Nolikuma prasībām, un tām ir atklāts statuss (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas nacionālā čempionāta sacensībās  ar savas FMN izdotām licencēm un atļaujām).

1.2. Katram posmam jābūt atsevišķam Nolikumam, kurš nav pretrunā ar šo Nolikumu, bet gan papildina to, un ir apstiprināts LaMSF ne vēlāk, kā nedēļu pirms sacensībām.
1.3. Latvijas nacionālā individuālā čempionātā ziemas motokrosā, piedalās sportisti tikai ar LAMSF vai citām FMN izdotām licencēm.

1.4. LaMSF Skijoringa komisija, organizē Latvijas nacionālo čempionātu ziemas motokrosā, Latvijas Nacionālā individuālā čempionāta skijoringā ietvaros.

 

                    2. Klases, dalībnieki, motocikli un starta numuri:

 2.1. Latvijas nacionālā čempionāta motokrosā klases un motocikli un dalībnieku vecums:

 

Klase

Motocikli

 Vecums

Kvadri Open

150 cm3 - 750 cm3 2-taktu un 4-taktu dzinējiem vai 2 cilindriem; Platums ne> kā 1300mm.

 no 16 gadiem

Open Kross

bez radzēm

MX1; MX2; MX3 motocikli

saskaņā ar noteikumiem

Open Kross ar radzēm

MX1; MX2; MX3 motocikli

saskaņā ar noteikumiem

 

2.2. Latvijas nacionālā kausa motokrosā klases un motocikli un dalībnieku vecums:

 

ATV

No 200 (cm3)

no 18 gadiem

2.3.Sportistu sākuma un beigu vecums tiek skaitīts pēc gada.

2.4.Vecuma ierobežojumi attiecas kā uz braucējiem, tā ari uz slēpotājiem.

2.5. Starta numuri saskaņā ar Latvijas Motokrosa  čempionāta numuriem.

2.6. Starta Nr. uz motocikla obligāti abos sānos un priekšpusē.

 

3. Trases

Trasēm jāatbilst vides aizsardzības un LaMSF Skijoringa un/vai LaMSF Motokrosa Noteikumu prasībām un sacensību dienā pieņemtām ar Trases pieņemšanas Aktu.

 

4. Drošības noteikumi

4.1. Sportistu un skatītāju drošībai un vides aizsardzībai jāatbilst LaMSF Skijoringa un/vai LaMSF Motokrosa Noteikumu prasībām.

4.2. Sportisti un skatītāji ir personīgi atbildīgi par vides aizsardzības un savas drošības noteikumu ievērošanu.

4.3. Sportistu drošības nolūkos force majeure gadījumos trase var tikt mainīta un/vai saīsināta un braucienu laiki var tikt mainīti un / vai samazināti.

 

5. Sacensību norise

5.1. Trases pieņemšana saskaņā ar dienas kārtību.

5.2. Dalībnieku reģistrācija  saskaņā ar dienas kārtību.

5.3.  Startu kārtība:

5.3.1. Kvadru OPEN un ATV klasēs divas starta līnijas - pirmajā Kvadri OPEN, otrajā Kvadri ATV (ar skijoringa komisijas lēmumu var tikt mainīta starta kārtība);

5.3.2.  Pirmais starts tiek dots Kvadri OPEN klasei;

5.3.3. Kvadru ATV klasei starts tiek dots pēc 15. sek. pēc OPEN starta.

5.4. Startu secība saskaņā ar dienas kārtību.

 

5.5. Sacensību laikā startu secība netiek mainīta.

 

6. Vērtēšana:

6.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja ekipāža finišējusi kontrollaikā  un ir nobraukts ne mazāk, kā 60% no līdera veiktās distances;

6.2. Katrā braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu.

 

 Vieta

1v.

2v.

 3v.

4v.

5v.

6v.

7v.

8v.

9v.

10v.

11v.

12v.

13v.

 14v.

15v.

Punkti

 20

 17

 15

 13

 11

 10

  9

8

7

6

5

4

3

2

1

6.3.  Latvijas nacionālā čempionāta ziemas motokrosā kopvērtējumu nosaka pēc visos LČ notikušajos posmos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk- izcīnītā vieta pēdējā braucienā, tālāk - priekšpēdējā braucienā tt.

6.4.  Latvijas nacionālā čempionāta ziemas motokrosā, katra posma rezultātu nosaka pēc divu braucienu punktu summas, vienādu punktu summas gadījumā, pēc aukstākās ieņemtās vietas otrajā braucienā.

6.5. Latvijas nacionālā čempionāta kopvērtējumu veic LaMSF sekretariāts un apstiprina Skijoringa komisija.

6.6. Visi sacensību dokumenti atrodas LaMSF sekretariātā.

 

 

7. Apbalvošana:

7.1. Latvijas nacionālā čempionāta ziemas motokrosā izcīna Latvijas nacionālā čempiona  ziemas motokrosā nosaukumu.

7.2. Latvijas nacionālā čempionāta kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Kausiem un Diplomiem.

7.3. Latvijas nacionālā čempionāta posmu uzvarētāji tiek apbalvoti saskaņā ar posma Nolikumu.

7.4. Katra LČ posma godalgoto vietu ieguvēji saņem Diplomus un kausus vai medaļas.

7.5. Jebkura fiziska vai juridiska persona var nodibināt savas speciālās balvas, saskaņojot ar organizatoru.

 

8. Protesti:

8.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 20 min.  pēc rezultātu oficiālās paziņošanas.

8.2. Protestiem pret Nolikumu pārkāpumiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, ne vēlāk, kā līdz konkrētās klases brauciena finišam.

8.3. Ja protests attiecas uz sacensību nolikumu vai šo noteikumu pārkāpumu, tas jāiesniedz nekavējoties pēc  pārkāpuma atklāšanas, bet jāizskata pēc konkrētā brauciena finiša.

8.4. Protestiem jāpievieno drošības naudu Ls 50,- apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek Skijoringa komisijai.

8.5. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protestētājs papildus iemaksā organizatoram 4 T. 150 Ls. 2 T. 50 Ls. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem mehāniķis, kurš jauca motoru.

8.6. Citus protestus jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma pamanīšanas un tos jāizskata uzreiz pēc finiša.

8.7. Par pretenzijām brauciena laikā protestu iesniedz pēc brauciena, un tas jāizskata ne vēlāk kā 20 min. laikā pēc  brauciena finiša.

 

Dienas kārtība

Dalībnieku reģistrācija                                  8.00 - 9.00

Sportistu sanāksme                                    10.30        

Startu secība:

 

St. Nr.

Klase

Starts

Laiks

Motocikls pirmsstarta zonā (iepazīšanās aplis)

1. starts

MTK / LTK

10.00

15 min + 1 aplis

  9.55

2. starts

Zēni 85

10.30

10 min + 1 aplis

10.25

3. starts

MMK / LMK

10.50

15 min + 1 aplis

10.45

4. starts 

Zēni 85

11.15

10 min + 1 aplis

 

5. starts

MTK / LTK

11.30

15 min + 1 aplis

 

6. starts

HTK / HMK /Vecmeistari

12.00

10 min + 1 aplis

11.55

7. starts

MMK / LMK

12.20

15 min + 1 aplis

 

8. starts

HTK / HMK /Vecmeistari

12.45

10 min + 1 aplis

 

9. starts

Open Kross bez radzēm

13.20

15 min + 1 aplis

13.15

10. starts

Open Kross ar radzēm

13.50

15 min + 1 aplis

13.45

11. starts

Open Kross bez radzēm

14.15

15 min + 1 aplis

 

12. starts

Kvadri OPEN un ATV

14.45

15 min + 1 aplis

14.40

13. starts

Open Kross ar radzēm 

15.10

15 min + 1 aplis

 

14.starts 

Kvadri OPEN un ATV

15.35

15 min + 1 aplis 

 

 

Saskaņots:

LaMSF motokrosa komisija

Eriks Pīladzis

 


Atpakal


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv