cleft
cright

LNK skijoringā 2012

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


Sagatavots un apstiprināts                                                                             Apstiprināts:15.10.2011.

LaMSF Skijoringa komisijas sēdē                           14.10.2011                                                                            

                                                                                                                LaMSF ģenerālsekretāre

                                                                                                                N.Birjukova

 

 

      LATVIJAS NACIONĀLĀ ATKLĀTĀ INDIVIDUĀLĀ KAUSA SKIJORINGĀ

N O L I K U M S .

 

Latvijas nacionālā atklātā individuālā kausa skijoringā NOLIKUMS ir dokuments, kurš nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas nacionālā atklātā individuālā kausa skijoringā sacensības. Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma traktējumu vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš Skijoringa komisija.

Visus strīdus, kuri ir saistīti ar šā nolikuma traktējumu un būtību, risina tikai un vienīgi Skijoringa komisija.

Strīdus, kuri ir saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, nepieciešamības gadījumā izskata DAK.

 

        1.  Vispārēji noteikumi

 1.1. Latvijas nacionālā atklātā individuālā kausa sacensības notiek atbilstoši LaMSF  Sporta  kodeksam, LaMSF Disciplināro un Arbitrāžas kodeksu, LaMSF Skijoringa Noteikumiem un šī Nolikuma prasībām, un tām ir atklāts statuss (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas nacionālā atklātā individuālā kausa čempionāta sacensībās  ar savas FMN izdotām licencēm un atļaujām);

1.2. Katram posmam jābūt atsevišķam Nolikumam, kurš nav pretrunā ar šo Nolikumu, bet gan papildina to, un ir apstiprināts LaMSF ne vēlāk, kā nedēļu pirms sacensībām;
1.3. Latvijas Skijoringa kausa sacensības  piedalās sportisti tikai ar LAMSF vai citas FMN izdotām licencēm.

 

 

                    2. Klases, dalībnieki, motocikli, riepas un starta numuri

2.1. Latvijas Nacionālā atklātā individuālā Kausa Skijoringā Klases un motocikli un dalībnieku vecums:

 

Klase

Līdz (cm3)

 Vecums

HTK (HOBBY tautas klase);

HMK (HOBBY meistaru klase)

No 125 (2 - taktu mtc.)

No 150 (4 - taktu mtc.)

no 14 gadiem atbilstoši (MTK; MMK) un

no16 gadiem atbilstoši (LTK;LMK) motocikliem

Vecmeistari

No 125 (2 - taktu mtc.)

No 150 (4 - taktu mtc.)

 ekipāžas kopējais gadu vecums 95 gadi

 2.2. Sportistu sākuma un beigu vecums tiek skaitīts pēc gada.

2.3.  Vecuma ierobežojumi attiecas kā uz braucējiem, tā ari uz slēpotājiem.

2.4.  Riepas:

2.4.1.  HTK motocikliem piemērojamas tikai ceļa motociklu riepas, kuras nedrīkst būt grieztas vai citādi pārveidotas. Nedrīkst būt motokrosa, enduro vai citas sporta riepas;

2.4.2.  HMK motocikliem aizmugurē nedrīkst izmantot ceļa motociklu riepas;

2.34.3. Nedrīkst izmantot riepas ar radzēm;

2.4. Numuri:

2.5.1. Starta numuri tiek piešķirt pēc iepriekšējā gada absolūtā vērtējuma;

2.5.2. Sportistam , kurš atrodas 13. vietā, ir dota iespēja saņemt numuru ārpus ranga, bet rindas kārtībā;

2.5.3. Sportistam ir iespēja nopirkt ( cena 10,- Ls ) personīgu starta Nr. vienai sezonai ārpus rangu tabulas;

2.5.4. Sportistam ir iespēja saglabāt iepriekšējās Skijoringa sezonas Nr., ja neapmierina ranga tabulā iegūtais (ārpus ranga tabulas);

2.5.5. Starta Nr. uz motocikla obligāti abos sānos un priekšpusē;

2.5.6. Cipariem jābūt skaidri saprotamiem un vienā krāsā:

 

Fona krāsa

Ciparu krāsa

Gaišs

Tumši

Tumšs

Gaiši

 

 

3. Trases

Trasēm jāatbilst vides aizsardzības un LaMSF Skijoringa Noteikumu prasībām un sacensību dienā pieņemtām ar Trases pieņemšanas Aktu.

 

4. Drošības noteikumi:

4.1. Sportistu un skatītāju drošībai jāatbilst LaMSF Skijoringa Noteikumu prasībām.

4.2. Sportisti un skatītāji ir personīgi atbildīgi par vides aizsardzības un savas drošības noteikumu ievērošanu.

4.3. Sportistu drošības nolūkos force majeure gadījumos trase var tikt mainīta un/vai saīsināta un braucienu laiki var tikt mainīti un/vai samazināti.

 

5. Sacensību norise:

5.1. Trases pieņemšana saskaņā ar dienas kārtību.

5.2. Dalībnieku reģistrācija  saskaņā ar dienas kārtību.

5.3.Sportistu sanāksme – 10.30

5.4. Starta  kārtība pirmajā posmā tiek noteikta saskaņā ar iepriekšējā gada ranga tabulu, nākošajos – pēc iepriekšējā posma rezultātiem

5.5. Latvijas Nacionālais atklātais individuālāis kauss Skijoringā notiek vienlaikus ar Latvijas Nacionlo  individuālo čempionātu Skijoringā un Latvijas čempionātu ziemas motokrosa sacensībām.

5.6. Sacensību startu secība notiek saskaņā ar dienas kārtību un netiek mainīta.

 

6. Vērtēšana:

7.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja ekipāža finišējusi kontrollaikā  un ir nobraukts ne mazāk, kā 60% no līdera veiktās distances;

7.2. Katrā braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu.

 

 Vieta

1v.

2v.

 3v.

4v.

5v.

6v.

7v.

8v.

9v.

10v.

11v.

12v.

13v.

 14v.

15v.

Punkti

 20

 17

 15

 13

 11

 10

  9

8

7

6

5

4

3

2

1

7.3. Latvijas nacionālā kausa kopvērtējumu nosaka pēc visos notikušajos posmos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk- izcīnītā vieta pēdējā braucienā, tālāk - priekšpēdējā braucienā tt.

7.4.  Latvijas nacionālā kausa katra posma rezultātu nosaka pēc divu braucienu punktu summas, vienādu punktu summas gadījumā, pēc aukstākās ieņemtās vietas otrajā braucienā.

7.5.  Latvijas nacionālā kausa kopvērtējumu veic LaMSF sekretariāts un apstiprina Skijoringa komisija.

7.6. Visi sacensību dokumenti atrodas LaMSF sekretariātā.

 

 

7. Apbalvošana:

7.1. Latvijas nacionālā kausa posmu uzvarētāji tiek apbalvoti saskaņā ar posma Nolikumu.

7.2. HTK, HMK, Vecmeistari, klases kopvērtējumā 1. vietu ieguvēji izcīna Latvijas Skijoringa kausu.

7.3. Jebkura fiziska vai juridiska persona var nodibināt savas speciālās balvas, saskaņojot ar organizatoru

 

8. Protesti:

8.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 20 min.  pēc rezultātu oficiālās paziņošanas.

8.2. Protestiem pret Nolikumu pārkāpumiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, ne vēlāk, kā līdz konkrētās klases brauciena finišam.

8.3. Ja protests attiecas uz sacensību nolikumu vai šo noteikumu pārkāpumu, tas jāiesniedz nekavējoties pēc  pārkāpuma atklāšanas, bet jāizskata pēc konkrētā brauciena finiša.

8.4. Protestiem jāpievieno drošības naudu Ls 50,- apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek Skijoringa komisijai.

8.5. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protestētājs papildus iemaksā organizatoram 4 T. 150 Ls. 2 T. 50 Ls. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem mehāniķis, kurš jauca motoru.

8.6.Citus protestus jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma pamanīšanas un tos jāizskata uzreiz pēc finiša;

8.7.Par pretenzijām brauciena laikā protestu iesniedz pēc brauciena, un tas jāizskata ne vēlāk kā 20 min. laikā pēc  brauciena finiša.

 

Pieliikumss:

Dienas   kārtība

Dalībnieku reģistrācija                                  8.00 - 9.00

Sportistu sanāksme                                    10.30        

Startu secība:

 

St. Nr.

Klase

Starts

Laiks

Motocikls pirmsstarta zonā (iepazīšanās aplis)

1. starts

MTK / LTK

10.00

15 min + 1 aplis

  9.55

2. starts

Zēni 85

10.30

10 min + 1 aplis

10.25

3. starts

MMK / LMK

10.50

15 min + 1 aplis

10.45

4. starts 

Zēni 85

11.15

10 min + 1 aplis

 

5. starts

MTK / LTK

11.30

15 min + 1 aplis

 

6. starts

HTK / HMK /Vecmeistari

12.00

10 min + 1 aplis

11.55

7. starts

MMK / LMK

12.20

15 min + 1 aplis

 

8. starts

HTK / HMK /Vecmeistari

12.45

10 min + 1 aplis

 

9. starts

Open Kross bez radzēm

13.20

15 min + 1 aplis

13.15

10. starts

Open Kross ar radzēm

13.50

15 min + 1 aplis

13.45

11. starts

Open Kross bez radzēm

14.15

15 min + 1 aplis

 

12. starts

Kvadri OPEN un ATV

14.45

15 min + 1 aplis

14.40

13. starts

Open Kross ar radzēm 

15.10

15 min + 1 aplis

 

14.starts 

Kvadri OPEN un ATV

15.35

15 min + 1 aplis 

 

 

 

 


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv