cleft
cright

2012 gads

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


Sagatavots un apstiprināts                                                                             Apstiprināts:15.10.2011.

LaMSF Skijoringa komisijas sēdē                           14.10.2011                                                                            

                                                                                                                LaMSF ģenerālsekretāre

                                                                                                                N.Birjukova

 

 

LATVIJAS NACIONĀLĀ ATKLĀTĀ INDIVIDUĀLĀ ČEMPIONĀTA SKIJORINGĀ

 

N O L I K U M S .

 

Latvijas nacionālā atklātā individuālā čempionāta skijoringā NOLIKUMS ir dokuments, kurš nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas nacionālā atklātā individuālā čempionāta skijoringā sacensības. Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma traktējumu vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Skijoringa komisija.

Visus strīdus, kuri ir saistīti ar šā nolikuma traktējumu un būtību, risina tikai un vienīgi Skijoringa komisija.

Strīdus, kuri ir saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, nepieciešamības gadījumā izskata DAK.

 

        1.  Vispārēji noteikumi

 1.1.Latvijas nacionālais atklātais individuālais čempionāts, notiek atbilstoši LaMSF  Sporta  kodeksam, LaMSF Disciplinārajam un Arbitrāžas kodeksam, LaMSF Skijoringa Noteikumiem un šī Nolikuma prasībām, un tām ir atklāts statuss (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas nacionālā atklātā čempionāta sacensībās  ar savas FMN izdotām licencēm un atļaujām);

1.2.Katram posmam jābūt atsevišķam Nolikumam, kurš nav pretrunā ar šo Nolikumu, bet gan papildina to, un ir apstiprināts LaMSF ne vēlāk, kā nedēļas pirms sacensībām;
1.3. Latvijas nacionālajā individuālā čempionātā skijoringā piedalās sportisti tikai ar LAMSF vai citas FMN izdotām licencēm.

1.4. Visas notikušās Skijoringa komisijas organizētās sacensības ir Latvijas Nacionālais atklātais Čempionāts.

                   

 2. Klases, dalībnieki, motocikli,riepas un starta numuri:

2.1. Latvijas čempionāta Klases un motocikli un dalībnieku vecums:

 

 Klase

Līdz (cm3)

 Vecums

<85 cm3

65 - 85 (2 - taktu mtc.)

75 - 150 (4 - taktu mtc.)

 no 5 līdz 15 gadiem

MTK

125 - 200 (2 - taktu mtc.)

līdz 250 (4 - taktu mtc.)

 no 14 gadiem

MMK

 

125 - 200 (2 - taktu mtc.)

līdz 250 (4 - taktu mtc.)

 no 14 gadiem

LTK

No 201 (2 - taktu mtc.)

No 251 (4 - taktu mtc.)

 no 14 gadiem

LMK

No 201 (2 - taktu mtc.)

No 251 (4 - taktu mtc.)

 no 16 gadiem

2.2. Sportistu sākuma un beigu vecums tiek skaitīts pēc gada.

2.3. Vecuma ierobežojumi attiecas kā uz braucējiem, tā ari uz slēpotājiem.

2.4. Riepas:

2.4.1. MTK ; LTK; HTK motocikliem piemērojamas tikai ceļa motociklu riepas, kuras nedrīkst būt grieztas vai citādi pārveidotas. Nedrīkst būt motokrosa, enduro vai citas sporta riepas;

2.4.2. MMK ; LMK; HMK motocikliem aizmugurē nedrīkst izmantot ceļa motociklu riepas;

2.4.3. Nedrīkst izmantot riepas ar radzēm;

2.5. Numuri:

2.5.1. Starta numuri tiek piešķirt pēc iepriekšējā gada absolūtā vērtējuma;

2.5.2. Sportistam , kurš atrodas 13. vietā, ir dota iespēja saņemt numuru ārpus ranga, bet rindas kārtībā;

2.5.3. Sportistam ir iespēja nopirkt ( cena 10,- Ls ) personīgu starta Nr. vienai sezonai ārpus rangu tabulas;

2.5.4. Sportistam ir iespēja saglabāt iepriekšējās Skijoringa sezonas Nr., ja neapmierina ranga tabulā iegūtais (ārpus ranga tabulas);

2.5.5. Starta Nr. uz motocikla obligāti abos sānos un priekšpusē;

2.5.6. Cipariem jābūt skaidri saprotamiem un vienā krāsā:

 

Fona krāsa

Ciparu krāsa

Gaišs

Tumši

Tumšs

Gaiši

 

 

 

3. Trases

Trasēm jāatbilst vides aizsardzības un LaMSF Skijoringa Noteikumu prasībām un sacensību dienā pieņemtām ar Trases pieņemšanas Aktu.

 

4. Drošības noteikumi:

4.1. Sportistu un skatītāju drošībai jāatbilst LaMSF Skijoringa Noteikumu prasībām.

4.2. Sportisti un skatītāji ir personīgi atbildīgi par vides aizsardzības un savas drošības noteikumu ievērošanu.

4.3. Sportistu drošības nolūkos force majeure gadījumos trase var tikt mainīta un/vai saīsināta un braucienu laiki var tikt mainīti un/vai samazināti.

 

5. Sacensību norise:

5.1. Trases pieņemšana saskaņā ar dienas kārtību.

5.2. Dalībnieku reģistrācija  saskaņā ar dienas kārtību.

5.3.Sportistu sanāksme – 10.30

5.4. Starta kārtība

5.4.1.Sezonas pirmajā posmā startējošo kārtība tiek noteikta saskaņā ar iepriekšējā gada ranga tabulas, nākošajos – pēc iepriekšējā posma rezultātiem;

5.4.2. Uz pirmo posmu starta izbraukšanas princips MTK/LTK un MMK/LMK

 

Izbrakšana uz starta

1

2

3

4

5

6

7

MTK;MMK

1v

 

2v

 

3v

 

4v

LTK;LMK

 

1v

 

2v

 

3v

 

5.5. Startu secība saskaņā ar dienas kārtību.

5.6. Latvijas čempionāta laikā startu secība netiek mainīta.

5.7. Vienlaikus ar Latvijas  individuālo čempionātu notiek Latvijas kausa un ziemas motokrosa sacensības.

 

6. Vērtēšana:

6.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja ekipāža finišējusi kontrollaikā  un ir nobraukts ne mazāk, kā 60% no līdera veiktās distances;

6.2. Katrā braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu.

 

 Vieta

1v.

2v.

 3v.

4v.

5v.

6v.

7v.

8v.

9v.

10v.

11v.

12v.

13v.

 14v.

15v.

Punkti

 20

 17

 15

 13

 11

 10

  9

8

7

6

5

4

3

2

1

6.3.Kopvērtējumu nosaka pēc visos LČ notikušajos posmos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk- izcīnītā vieta pēdējā braucienā, tālāk - priekšpēdējā braucienā tt..

6.4.  LČ skijoringā,  katra posma rezultātu nosaka pēc divu braucienu punktu summas, vienādu punktu summas gadījumā, pēc aukstākās ieņemtās vietas otrajā braucienā.

6.5. Latvijas čempionāta kopvērtējumu veic LaMSF sekretariāts un apstiprina Skijoringa komisija;

6.6. Visi sacensību dokumenti atrodas LaMSF sekretariātā.

 

 

7. Apbalvošana:

7.1. Latvijas čempionāta posmu uzvarētāji tiek apbalvoti saskaņā ar posma Nolikumu;

7.2. Katra LČ posma godalgoto vietu ieguvēji saņem Diplomus un kausus vai medaļas;

7.3. Latvijas individuālā čempionāta kopvērtējumā 1 vietu ieguvēji izcīna Latvijas Čempiona nosaukumu sekojošās klasēs: Zēni 85 ; MTK ; LTK ; MMK ; LMK;

7.4. Latvijas čempionāta kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Kausiem un Diplomiem;

7.5. Jebkura fiziska vai juridiska persona var nodibināt savas speciālās balvas, saskaņojot ar organizatoru.

 

 

8. Protesti:

8.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 20 min.  pēc rezultātu oficiālās paziņošanas;

8.2. Protestiem pret Nolikumu pārkāpumiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, ne vēlāk, kā līdz konkrētās klases brauciena finišam;

8.3. Ja protests attiecas uz sacensību nolikumu vai šo noteikumu pārkāpumu, tas jāiesniedz nekavējoties pēc  pārkāpuma atklāšanas, bet jāizskata pēc konkrētā brauciena finiša;

8.4. Protestiem jāpievieno drošības naudu Ls 50,- apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek Skijoringa komisijai;

8.5. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protestētājs papildus iemaksā organizatoram 4 T. 150 Ls. 2 T. 50 Ls. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem mehāniķis, kurš jauca motoru;

8.6.Citus protestus jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma pamanīšanas un tos jāizskata uzreiz pēc finiša;

8.7. Par pretenzijām brauciena laikā protestu iesniedz pēc brauciena, un tas jāizskata ne vēlāk kā 20 min. laikā pēc  brauciena finiša.

 

Dienas kārtība

Dalībnieku reģistrācija                                8:00 - 9:00

Brīvie treniņi                                               9: 10

Sportistu sanāksme                                   9:30        

Startu secība:

 

St. Nr.

Klase

Starts

Laiks

Motocikls pirmsstarta zonā (iepazīšanās aplis)

1. starts

MTK / LTK

10.00

15 min + 1 aplis

  9.55

2. starts

Zēni 85

10.30

10 min + 1 aplis

10.25

3. starts

MMK / LMK

10.50

15 min + 1 aplis

10.45

4. starts 

Zēni 85

11.15

10 min + 1 aplis

 

5. starts

MTK / LTK

11.30

15 min + 1 aplis

 

6. starts

HTK / HMK /Vecmeistari

12.00

10 min + 1 aplis

11.55

7. starts

MMK / LMK

12.20

15 min + 1 aplis

 

8. starts

HTK / HMK /Vecmeistari

12.45

10 min + 1 aplis

 

9. starts

Open Kross bez radzēm

13.20

15 min + 1 aplis

13.15

10. starts

Open Kross ar radzēm

13.50

15 min + 1 aplis

13.45

11. starts

Open Kross bez radzēm

14.15

15 min + 1 aplis

 

12. starts

Kvadri OPEN un ATV

14.45

15 min + 1 aplis

14.40

13. starts

Open Kross ar radzēm 

15.10

15 min + 1 aplis

 

14.starts 

Kvadri OPEN un ATV

15.35

15 min + 1 aplis 

 


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv